Beukenrode 2011 Inhoudsopgave

From AardRock Wiki
Jump to: navigation, search

Voorstel voor inhoudsopgave boekje Beukenrode.

Ideeën:

 • wervende, edoch professionele tekst
 • lichtgewicht
 • foto en bio van Marion, Wim, Martien met persoonlijke touch
 • foto en bio van Peter ook?
 • stukjes van de praatplaat op toepasselijke plekken er doorheen gestrooid
 • graag jullie kritische aandacht: welke zaken uit deze twee bronnen zijn zinnig om op te nemen in onze aanbieding:

Uit respect voor landgoed Beukenrode

voorwoord met daarin onze gemeenschappelijk intentie/bedoeling

Samenvatting voor het bestuur

maximaal 1 kantje met de essentie van de aanbieding N.B. ik ga dit herschrijven gebruikmakend van de patronen op Beukenrode 2011 Stukje bij Beetje

U leest de aanbieding van Wim Dijkstra, Marion van de Wiel en Martien van Steenbergen voor het project Beukenrode 2011, eerherstel voor landgoed Beukenrode—een vijfjarenplan om de ruwe diamant Beukenrode tot schittering te brengen. Een eindeloos evolutionair proces.

Doel van Beukenrode 2001 is het onder voorstschrijdend inzicht ontwikkelen van een zinnig en levend landgoed. Dit moet leiden tot een gezonde verhoging van de toegankelijkheid en bezigheid op een ecologisch en economisch verantwoorde wijze. Respect voor dat wat er is en luisterend naar dat wat er op wil komen, als geheel met de omgeving, de natuur en har gasten. Beukenrode als geheel ontvouwt zich daardoor als een zelforganiserend, zelfhelend en zichzelf verrijkend landgoed, en zet daarmee de toon.

WIm Dijkstra van Promundo, Marion van de Wiel van Bos & Partners en Martien van Steenbergen van AardRock danken Beukenrode voor de gelegenheid hiervoor deze gemeenschappelijke offerte uit te brengen. Zij doen dit vanuit de gezamenlijke visie dat het ontwikkelen van Beukenrode vooral een zaak is van interactie tussen personen die zelf ook mee ontwikkelen. Terugkoppeling is daarbij een centraal element om goede sturing van dit omvangrijke en complexe ontwikkelproject mogelijk te maken.

Vanuit deze visie krijgt het gemak, genot en gewin van de gasten, bewoners en werknemers een optimale invulling. Die zaken bepalen immers het succes van het project. Het project kent een viertal fases: kiem, groei, bloei, en vermenigvuldiging. Het evolutionaire proces start op 20 november 2006 en neemt vijf jaar in beslag tot 20 november 2011—20/11 2006 – 20/11 2011.

De kiemfase loopt gedurende de eerste helft van 2007 en kenmerkt zich door spoorzoeken en verkennen. Het geheel wordt in kaart gebracht. De buren, de bewoners, de huurders, de gasten, de gemeente, de provincie, het landschap, nationale programma's, en zo voort. Interviews, workshops en brainstormsessies leveren de invoer voor een gedegen plan van aanpak voor de daaropvolgende jaren.

Het project kenmerkt zich door een onzeker traject met een onzekere uitkomst. Kortom, veel risico. Het project heeft het karakter van een oneindig evoluerend experiment. Daarom stellen we voor om de kiemfase 9 sprints van telkens drie weken uit te voeren. Elke sprint plannen en realiseren we concrete, zichtbare en waardevolle tussenresultaten. In het totaal plannen we zo circa 50 stukken functionaliteit die elk apart kunnen worden geprioriteert, opgeleverd en afgerekend. Hierbij geldt: niet goed, geld terug.

Beukenrode is steeds gerechtigd om kostenloos de planning te herzien, of gewenste resultaten te herzien op basis van voortschrijdend inzicht. Deze werkwijze kenmerkt zich door een hoge mate van productiviteit geeft Beukenrode het stuur volledig in handen.

Wij zorgen voor een team dat de resultaten realiseert en organiseren voor elke sprint een planningsworkshop waarbij de belanghebbenden van Beukenrode aanwezig zijn.

De minimale investering voor Beukenrode bedraagt €XXX indien alle sprints worden afgenomen. De totale investering is echter gemaximeerd op €XXX.

Wij hebben er zin in en kunnen desgewenst in januari 2007 van start.

Visie

Achtergrond en huidige situatie

Bedrijfsdoelstellingen

 • economische doelen;
 • randvoorwaarden;
 • rechtvaardiging van de investering;
 • heldere verwachting van rendement.

Scope

wat wel, wat niet; wat behoort tot de kern en wat tot de context?

Risico's en kritische succesfactoren

Voorstel aanpak

Strategie workshop

 • Facilitering van een strategiesessie van een halve dag met hoofdpersonen en belanghebenden.
 • Aan de oppervlakte komen:
  • zaken van levensbelang voor het project;
  • adviezen, speelregels en grondbeginselen
 • Resultaat:
  • de conceptstrategie;
  • uigesproken posities van belanghebbenden;
  • een lijst met open kwesties;
  • een lijst met contactpersonen;
  • een lijst met alternatieven.

Plannen van resultaten

Oplevering en acceptatie

Omarm voorstschrijdend inzicht

Projectleiding

Samenwerking en synergie

derden; belanghebbenden; toeleveranciers;

Het kernteam van Beukenrode grondvest haar samenwerking op basis van de volgende Beginselen:

 1. Alle beslissingen, keuzes en al ons handelen is uit respect voor landgoed Beukenrode.
 2. Beukenrode 2011 staat open voor ieder initiatief en organisatie die passie en talent wil inzetten ten behoeve van Beukenrode 2011 en zich verbind met haar Kerndoelstelling en Beginselen.
 3. Binnen Beukenrode 2011 organiseren en ontwikkelen leden (organisaties en initiatieven) activiteiten die consistent zijn met de Kerndoelstelling en Beginselen, ongeacht tijd, schaalgrootte en vorm.
 4. Belangrijke afwegingen en besluiten aangaande Beukenrode 2011 worden overlegd en uitgevoerd middels een aanpak die redelijkerwijze alle relevante en betrokken partijen vertegenwoordigt, zonder dat één enkele partij overheerst.
 5. Autoriteit, functionaliteit en hulpbronnen worden, met inbegrip van alle relevante en betrokken partijen belegd en uitgevoerd in de kleinst mogelijke delen van de organisatie.
 6. De Beukenrode 2011 gemeenschap handelt in overeenstemming met de Kerndoelstelling en Beginselen.
 7. Beukenrode 2011 is een “open source”, leden wisselen informatie uit mits dit niet strijdig is met afspraken over geheimhouding.
 8. Beukenrode 2011 leden nemen verantwoordelijkheid voor hun handelen en creëren ruimte voor anderen om hetzelfde te doen in lijn met Kerndoelstelling en Beginselen. Hierbij zien we alles onder ogen en vermijden niets.
 9. Beukenrode 2011 leden benaderen elkaar bij conflict vanuit het perspectief van samenwerking zonder fysieke, economische, psychische, maatschappelijke of ecologische krachten aan te wenden. Zij voelen zich niet persoonlijk aangesproken en zien hun activiteiten als onderdeel van het grotere geheel.

Fasering en ontwikkelingsplan

 • Initiële fasen, duur en bedoelingen geïdentificeerd
 • Ramingen voor benodigde mensen en middelen; in het bijzonder tijd, staf en kosten; het geheel consistent met de bedrijfseconomische aspecten.
 • Betreft ruwe schattingen; m.n. die voor langere termijn.
 • Schattingen worden in elke fase bijgesteld aan de hand van voortschrijdend inzicht en de lijst van risico's.
 • Iteratieplan met sprints voor de verdere detaillering van het plan.

Deelprojecten

Samenhang en heelheid

Aanbieding

Rollen en verantwoordelijkheden

Resultaten

Middelen

Geld

Startdatum

Geldigheid aanbieding