Wat Werkt Wel

From AardRock Wiki
Jump to: navigation, search

Veel creatieve en getalenteerde individuen werken als zelfstandig ondernemer of hebben zich verzameld in kleine organisaties. Het ontbreekt daarbij vaak aan een hoofdaannemer die als katalysator synergetisch samen met deze individuen en organisaties werkt aan resultaatgerichte oplossingen en primair aanspreekpuint en verantwoordelijke.

Het intensief en actief werven, groeien en motiveren van deze talentvolle mensen en organisaties is een roeping op zich.

Missie

Het scheppen van betaalbare, werkende en vriendelijke resultaatgerichte oplossingen, in de ruimste zin, die leidt tot een dichter, intiemer, slimmer en rijker netwerk van vrienden, gelijken en kennissen die moeiteloos, veilig en vertrouwd met elkaar kunnen delen.

Gericht op resultaat

De visie en de hieruit voortvloeiende manier van project- en procesmanagement heeft tot gevolg dat er steeds een optimale time-to-market en een snelle return on investment—of rendement—is.

Er is veel betrokkenheid en respect tussen klant en leverancier wat leidt tot een synergetisch geheel waarin ieders kennis en energie optimaal benut wordt. Het kenmerkt zich tevens door een zeer hoge productiviteit, enerzijds door de directe interactie—weinig overhead—anderzijds door het voortdurend maximaliseren van waarde voor de klant en haar klanten—weinig bijproducten.

Onze resultaten zijn altijd van zeer hoge kwaliteit en in elk stadium geschikt voor gebruik tot waar het af is. U kunt dus altijd direct aan de slag met de tot dan toe opgeleverde resultaten. En met de ervaringen hiermee kunt u desgewenst direct bijsturen.

Onze visie op de ontwikkeling van resultaatgerichte oplossingen bepaalt de manier waarop wij handelen en in de wereld staan. Maar wat betekent deze visie nu voor uw verlangens?

De manier van planning met workshops is zeer efficiënt en daarom kunnen we u aanbieden om uitsluitend de resultaten af te rekenen. Er is dus weing of geen management-overhead.

Door de zeer effectieve manier van planning kunnen we afrekenen op basis van resultaat. Met de juiste mensen in de workshops garanderen we: niet goed, geld terug.

De methode is zo flexibel dat wijzigingen in resultaten en prioriteiten gaandeweg gedaan kunnen worden. Voordelen:

 • antwoord op de nog open vragen in de gewenste oplossing, terwijl de zaken die al wel vaststaan ontwikkeld worden;
 • kunt u bijsturen indien u gaandeweg tot andere inzichten komt;
 • garantie dat alle beschikbare middelen worden aangewend om datgene te doen waaraan op dit moment de meeste behoefte is.

En al deze extra's kosten niets extra. U betaalt alleen die resultaten die voor u waardevol zijn.

De basis voor deze krachtige aanpak wordt gevormd door:

 • heldere afspraken;
 • heldere grenzen;
 • heldere prioriteiten;
 • heldere verantwoordelijkheden;
 • heldere en gecommitteerde middelen;
 • heldere eigenaarschap.

Met als resultaat:

 • complexe, moeilijke projecten worden uitvoerbaar;
 • drastische toename van productiviteit;
 • drastische reductie van het aantal defecten;
 • drastische reductie van “rework”;
 • efficient inzetten van mensen en middelen;
 • effectief gebruik van budget;
 • snelle oplevering (vanaf een week);
 • heldere opdrachten;
 • realistische deadlines;
 • lagere kosten;
 • hogere effectiviteit;
 • maximaal rendement.

Wij geloven dat belangrijke oplossingen en gewesnte resultaten die het zakendoen verbeteren geen rib uit het lijf moeten kosten om te zien of het daadwerkelijk waarde heeft voor uw bedrijf. Wij geloven ook in het propageren van onze kennis en de kennis van de Open Source gemeenschap over collectief scheppen van hoogwaardige oplossingen. Goed karma is ons eigen.

Motor

De creatieve en getalenteerde mede-eigenaren van onze zwerm schrijven, realiseren en evolueren de kern van de gewenste oplossing. Daarnaast nemen wij verantwoordelijk voor de mijlpalen van de gehele ontwikkeling, het testen en het optimaliseren van bijdragen uit de Open Source gemeenschap.

Bovendien voorzien wij in resultaten met uitmuntende kwaliteit zodat een goede werking gegarandeerd kan worden. Wij vormen zo de verzekering voor de realisatie, inclusief educatie, installatie, aansluiting op uw erfgoed en noodzakelijke maatwerkaanpassingen.

Risicoloos Resultaat en Rendement

Projecten kenmerken zich door een onzeker traject met een onzekere uitkomst. Kortom, veel risico. Projecten hebben daarom ook het karakter van een experiment. Wel een zeer serieus experiment overigens. Niet zomaar een probeerseltje.

Onze projecten worden daarom altijd uitgevoerd als een aaneenschakeling van sprints. De sprints duren één, twee of drie weken, afhankelijk van de periode die het beste past bij het ritme van uw organisatie. Elke sprint plannen en realiseren we concrete, zichtbare, toetsbare en waardevolle resultaten. Elk resultaat kan apart worden geprioriteert, opgeleverd en afgerekend. Hierbij geldt: niet goed, geld terug.

U bent altijd gerechtigd om kostenloos de planning te herzien, of gewenste resultaten te herzien op basis van terugkoppeling. Deze werkwijze kenmerkt zich door een hoge mate van productiviteit en nodigt uit tot continu bijsturen onder invloed van voortschrijdend inzicht.

Wij zorgen voor een zinderend team wat de resultaten realiseert en manifesteert. Wij organiseren de vereiste planningsworkshops met alle juiste belanghebbenden. Belanghebbenden zijn mede-eigenaren van het project als geheel.

De ervaring heeft geleerd dat betere resultaten ontwikkelen minder een kwestie is van processen of gereedschappen en meer een zaak van interactie tussen mensen. Wij vinden dat goede resultaten waarde opleveren voor mensen en doet wat den mensch nodig heeft. Onze focus ligt dan ook primair op de oplevering van werkende, waardevolle, gebruiksklare resultaten.

Om ervoor te zorgen dat het resultaat doet wat het moet doen leggen we meer nadruk op samenwerking dan op contractonderhandelingen. Want hoe goed ook een contract, veranderingen in de markt, technologie, mensen, wetgeving en organisatie zijn er altijd en we vinden het beter om die veranderingen te omarmen dan om vast te houden aan een, vaak letterlijk adembenemend, plan.

Deze uitgangspunten hebben de afgelopen jaren geleid tot een methode van ontwikkelen waarin sturing op basis van terugkoppeling (feedback) centraal staat. Die terugkoppeling wordt verkregen door te werken in korte cycli met regelmatige opleveringen en met korte en snelle terugkoppellussen, waarbij steeds de belangrijkste belanghebbenden betrokken zijn.

Resultaten ontwikkelen zich nooit op zichzelf. Er is altijd de dynamiek van de omgeving en de mensen die mee veranderen. Het wordt pas een succes als mensen de resultaten gaan gebruiken en daarmee een verschil maken in de omgeving om hen heen. Procesmanagement betekent voor ons daarom ook verandermanagement.

Deze visie zal altijd doorklinken in onze aanpak en onze aanbiedingen, en garandeert dat u de hieruit voortvloeiende resultaten zult waarderen. U krijgt van ons een maatpak voor de prijs van een confectiepak. En een maatpak staat en zit beter.

Betrokken gebruikers

Gebruik en inzet van de resultaten krijgt bijzondere aandacht. Het succes wordt namelijk voor het grootste gedeelte bepaald door de acceptatie, de waarde en het gebruiksgemak. Gebruik moet helder en doorzichtig zijn. De gebruiker moet er niets van merken. De gebruiker hoeft niet na te denken voor het gebruik van de resultaten.

Waarnemen van het gedrag van de verschillende gebruikersgroepen is een belangrijk aspect en bepaalt de acceptatie en de snelheid waarmee een kritische massa wordt bereikt. Dit gedrag, het commentaar, en de wensen en eisen van de verschillende belanghebbenden zal de eisen ten aanzien van de Bedoeling zeker veranderen.

Een flexibel en wendbaar proces dat dit voortschrijdende inzicht respecteert en omarmt is dan ook van zeer groot belang voor de levensvatbaarheid van die Bedoeling. Persona's geven daarbij richting aan het geheel en maken een doorlopende zorgvuldige afstemming op de Bedoeling mogelijk. Persona's geven ook alle mede-eigenaren continu richting bij het maken van de juiste keuzes, groot en klein, elk moment.

Open Standaarden

Al onze systemen worden uitsluitend en alleen ontwikkeld op basis van Open Standaarden. De ontwikkeling en het gebruik van protocollen—de taal die gesproken wordt tussen systemen—op een zo hoog mogelijk niveau (sociaal en semantisch) tussen gelijken heeft daarbij de voorkeur boven de ontwikkeling van eigen, en daardoor vaak unieke, moeilijk uitwisselbare, aansluitingen.

Hierdoor kunnen uitbreidingen in elke willekeurige technologie ontwikkeld worden, hetgeen ten goede komt aan de acceptatie en de verspreiding. Het vergoot de mogelijkheden tot innovatie door anderen. Bovendien stimuleert deze insteek maximale samenhang met minimale koppeling. Dit in tegenstelling tot de harde binding die ontstaat door het gebruik van particuliere oplossingen.

Florerende Open Source

Onze systemen worden altijd opgeleverd als Open Source. Het gehanteerde proces van wendbare ontwikkeling, gecombineerd met leiderschap in ontwikkeling van open source oplossingen, voorziet in een snelle opname van innovaties uit andere creatieve open source gemeenschappen, en is vergelijkbaar met het Boeddhisme. De continue sollicitatie naar terugkoppeling en het pro-actieve leiderschap staan borg voor een florerende gemeenschap en een samenhangend robuust kwalitatief hoogwaardige voedingsbodem.

Aanpak

Voer projecten uit in met een prettig ritme in de vorm van sprints. Stem de duur van de sprint af op het ritme van de organisatie als geheel. Sprints duren één, twee, of drie weken, en zeker niet langer. Elke sprint wordt voorafgegaan door een planningsworkshop, waarin eerder afgesproken resultaten worden opgeleverd en nieuwe resultaten worden besproken en ingepland.

Plannen van functionaliteit

Hou de planning voor iedereen inzichtelijk door de gewenste resultaten op te schrijven als korte verhalen, zogenaamde stories. Elk verhaal beschrijft haar eigen, zichtbare en waardevolle resultaat.

Zo kan het Team elk verhaal afzonderlijk:

 • plannen en prioriteren—op enkele afhankelijkheden na staat het de opdrachtgever vrij om gedurende de gehele reis gewenste resultaten naar voren te halen of naar achteren te schuiven, zonder extra kosten.
 • opleveren, accepteren en afrekenen—opgeleverde en geaccordeerde resultaten worden per omgaande in rekening gebracht en betaald. Ingebruikname geldt daarbij ook als acceptatie.

Ondersteun je klant kosteloos bij het proces van plannen en prioriteiten.

Oplevering en acceptatie

Resultaten die voor een sprint gepland staan worden per sprint opgeleverd. Elk resultaat wordt individueel gedemonstreerd en getoetst tegen de acceptatiecriteria. Jou klant heeft de vrijheid deze resultaten te accepteren. Is het niet volgens de verwachtingen, dan geldt ook geen afname-verplichting.

Elk resultaat is na oplevering direct beschikbaar. Direct na acceptatie gaat de onvoorwaardelijk garantietermijn van 90 dagen in. Dit betekent dat fouten en tekortkomingen volgens de acceptatietoetsen worden gevonden zoveel mogelijk binnen vijf werkdagen zullen worden hersteld. Jij beoordeelt of het een fout of tekortkoming is.

Resultaat = Rekening

Stuur direct na acceptatie een factuur voor de geaccepteerde resultaten. Spreek van te voren met je klant af dat facturen altijd per omgaande betaald worden.

Volledig Vrij

Jouw klant staat het ten allen tijde vrij om geplande maar nog niet gerealiseerde resultaten te laten vallen, zonder dat hieraan kosten verbonden zijn. Jouw klant is tevens vrij om gedurende het gehele proces met nieuwe functionaliteit te komen en die in te plannen, waarvoor bij acceptatie de kosten in rekening worden gebracht.

Help je klant kosteloos bij het signaleren, formuleren en inpassen van nieuwe resultaten.


Projectleiding

Leiding van het project vindt plaats tijdens en door middel van planningsworkshops van maximaal een dagdeel tijdens sprintovergangen. Elke planningsworkshop wordt gedocumenteerd middels een beknopt verslag. Hiervoor worden geen kosten in rekening gebracht. Voorwaarde hiervoor is dat de juiste mede-eigenaren telkens bij deze workshop aanwezig zijn..

Hergebruik en samenwerking

Daar waar zinnig en mogelijk zullen open oplossingen van anderen, nieuwe inzichten, technologieën, componenten, halffabrikaten, platformen en kennis gehefboomd worden ter versnelling van de ontwikkeling van de Bedoeling. De taktiek richt zich met name op het leggen van verbindingen tussen bestaande en opkomende systemen zodat er synergie en harmonie tussen ontstaat.

Daarnaast zoeken we actief symbiose met toegepast wetenschappelijk onderzoek op alle relevante gebieden, mits ze ten goede komen aan het succes van de Bedoeling. Ook hier kiezen we gestuurd door maximale samenhang en minimale koppeling zodat alle partijen met hun eigen dynamiek kunnen opereren.


Het Proces—De Reis

Projecten worden zo veel mogelijk ter plekke uitgevoerd. Als dit niet mogelijk is, of minder effectied, maken we ons Agile Atelier beschikbaar.

Langzaam maar zeker wordt het duidelijk waarom we spreken over een draaiboek, script en rolverdeling. En waarom we u vragen te verschijnen op de set van uw eigen productie. U bent van harte uitgenodigd voor een kijkje achter de schermen.

Agile Atelier

De naam zegt het eigenlijk al: ate·lier (het ~;~s) 0.1 werkplaats van een kunstenaar enz..

Oftewel, een omgeving waarin resultaat- en klantgerichte mensen, kwalitatief hoogwaardige oplossingen invoelen, bedenken en ontvouwen in samenwerking met de opdrachtgever, haar klanten en haar omgeving.

Het Script

Wanneer u kiest voor ons Agile Atelier, starten we met een gedegen kennismaking. Tijdens enkele gesprekken bespreken we de concrete wensen en grenzen. Wij doen onze visie op oplossingsontwikkeling uit de doeken en bespreken uw rol gedurende de uitvoering. Zodra we besluiten een concreet project uit te voeren, organiseren we een intakebijeenkomst van een halve tot hele dag, met alle betrokkenen.

Tijdens de intakedag gebruiken we allerlei workshops en technieken om de neuzen in dezelfde richting te krijgen. Communicatie is hierbij het allerbelangrijkste ingrediënt. We moeten van elkaar weten wat de verwachtingen zijn.

We ontwikkelen samen met u een analyse van de te realiseren functionaliteit, een globale lange termijn planning en een kostenraming.

Tegelijk maken we afspraken over de manier waarop u de de resultaten opgeleverd wilt hebben. Aan het einde van deze dag kan ook de planning voor de eerste sprint gemaakt worden. Hiermee is het project in feite begonnen.

Aan het einde van de eerste sprint leveren we op de afgesproken manier resultaten op. Na de eerste sprint zijn er vanzelfsprekend relatief weinig resultaten te verwachten. Alle volgende resultaten worden op dezelfde manier—als uitbreiding op de resultaten van de voorgaande sprint—opgeleverd.

Vervolgens spreken we elkaar iedere sprintovergang. Tijdens deze dialogen kijken we altijd eerst naar het zojuist opgeleverde werk. Hier nemen we minimaal een half uur de tijd voor en ronden af met een formele goedkeuring van de opgeleverde resultaten. Hoe duidelijker en meetbaarder de acceptatiecriteria, des te soepeler en korter verloopt het acceptatieproces.

Vervolgens brengen we de planning voor de komende sprint in kaart. Hierbij bepaalt u de prioriteiten op basis van de kostenraming. Samen vullen we dan het planformulier in.

De laatste bijeenkomst noemen we ook wel een retrospectie. We kijken terug op het gehele project. Hiermee beëindigen we formeel het project.

Dirigent en Regisseur

De succesformule van de Agile Atelier is gebaseerd op een unieke werkwijze. In tegenstelling tot veel andere bedrijven, bent u hier veel nauwer betrokken bij de uitvoering van uw opdracht.

Sterker nog: u heeft de regie. En wij zijn uw crew. En wij zijn allen mede-eigenaren en beheerders en rentmeesters van het geheel. De redenen daarvoor zijn eenvoudig. Ten eerste is het ontwikkelen van waardevolle oplossingen een complex en tijdrovend proces. Fouten en gebreken dienen zich aan en vormen een aanslag op de planning. Zonder overleg worden er dan snel keuzes gemaakt waar u mogelijk niet achter staat. Ten tweede bent u zelf flexibeler. In geval van voortschrijdend inzicht, bent u in staat zelf uw plannen bij te stellen.

Incrementele Investeringen

Het Agile Atelier werkt bij voorkeur met vaste inzichtelijke tarieven. Vooraf bespreken en bepalen we wat er moet gebeuren, welk budget daarvoor beschikbaar is, en hoeveel inspanning wij verwachten dat het kost.

Besluit u het traject te wijzigen of te stoppen dan herzien we de afspraak. We factureren immers niet de gemaakte uren, maar de behaalde resultaten. Zo komt u nooit voor verrassingen te staan.

We voeren het traject stapsgewijs—incrementeel—uit, waarbij elk resultaat direct wordt opgeleverd en afgerekend. U kunt dus meteen aan de slag. Zo heeft u doorlopend zich op tussenresultaten en ziet u het geheel zich ontvouwen. En u bent in staat uw investering snel terug te verdienen.

We bepalen samen de meest interessante stappen in termen van omzet of kostenbesparing—rendement. Vervolgens zetten we alles op alles op die binnen een aantal sprints op te leveren. Zo hoeft u niet bij aanvang over een groot budget te beschikken. Op het moment dat we de resultaten opleveren zijn ze klaar voor gebruik. Doet het niet wat het moet doen, of vertoont het fouten of gebreken, dan verhelpen we dit direct.

Risicoloos Resultaat en Rendement

De aanpak van het Agile Atelier minimaliseert de risico’s voor zowel u als de betrokken ontwikkelaars. Elke sprint ontwikkelen we een handvol resultaten voor u. Zowel de resultaten als de prijs per resultaat komen we samen overeen en staan vast. Uitloop is voor onze rekening.

Elk resultaat wordt compleet ontworpen, gerealiseerd, getest en opgeleverd op de afgesproken manier. Elke sprint kunt u nieuwe resultaten en oplossing voorstellen, en u kunt natuurlijk ook een aantal weken vooruit bedenken wat u precies hebben wilt. Wij ondersteunen u bij de precieze formulering van uw wensen, grenzen en eisen zodat de exacte oplossing bijna als vanzelf opkomt uit het proces.

Vooruitwerken verplicht u overigens tot niets. Vanaf acceptatie krijgt u volledige garantie op het resultaat, zowel functioneel, technisch als kwalitatief. Zo weet u altijd wat er ontwikkeld wordt, wanneer het af is en wat het kost.

En… u weet zeker dat uw geld besteed wordt aan wat u het belangrijkste vindt. Als time-to-market voor u van belang is, dan is deze manier van werken iets voor u. Pas na goedkeuring wordt de factuur gemaakt, en zodra die betaald is, volgt de definitieve oplevering.

Veel Voorkomende Vragen

 1. Welke risico’s loop ik als opdrachtgever?
  • Als opdrachtgever loopt u het risico dat u enkele weken uw tijd investeert zonder er iets uitkomt.
  • Als er niets uitkomt, betaalt u ook niets; wij delen dit risico dus met u.
 2. Wat gebeurt er als er iets niet af is?
  • Wij komen altijd als eerste in actie zodra er iets uit de hand dreigt te lopen.
  • Wij doen er alles aan om de beloofde resultaten op tijd op te leveren.
  • Lukt de oplevering onverhoopt toch niet, dan is aan u de keuze:
   • u geeft ons de extra benodigde tijd; of
   • u besluit ermee te stoppen.
 3. Wat gebeurt er wanneer ik niet tevreden ben?
  • De samenwerking is wat ons betreft gebaseerd is op wederzijds vertrouwen en op een gemeenschappelijke Bedoeling.
  • De samenwerking nodigt altijd uit tot dialoog en zoekt naar de juiste gezamelijke oplossing.
  • De samenwerking vermijd een wederzijdse contractuele wurggreep. #*U kunt altijd—met in achtneming van de opzegtermijn van één sprint—de samenwerking opzeggen.
 4. Wat gebeurt er als ik opzeg?
  • Als u opzegt bent u de rechtmatige eigenaar van de op dat moment ontwikkelde resultaten.
  • Resultaten die u niet heeft goedgekeurd worden niet opgeleverd en hoeft u niet te betalen.
 5. Moet ik zoveel tijd besteden aan het project? Kan ik dat niet aan jullie overlaten?
  • Een van de oorzaken van het mislukken of uit de hand lopen van projecten is dat het eindresultaat niet voldoet aan de verwachtingen van de gebruikers.
  • Wij verplicht ons daarom om voortdurend met u als opdrachtgever in dialoog te blijven.
  • Vergelijk het met het bouwen van een huis:
   • Hoe meer tijd u daar in steekt, hoe meer u zich daar straks thuis zult voelen.
   • U kunt zoiets alleen uitbesteden aan iemand die precies weet wat u wilt.
   • U bent zelf de enige die dat weet.
 6. Staat de duur van de sprints vast?
  • Wij zoeken een maximale beperking het aantal variabelen en sluiten daardoor zoveel mogelijk risico's uit.
  • De regelmatige sprints zijn de hartslag van het project; ze zijn het enige voorspelbare ritme.
  • Sturing van het project vindt plaats door middel van snelle en directe terugkoppeling.
  • Daarom hebben de sprints een vaste voorafgesproken duur.