Instemming

From AardRock Wiki
Jump to navigation Jump to search

Patroonstatus: kiem

…op weg naar een gemeenschappelijk doel. Gaan we links of gaan we rechts?

* * *

Hoe neem je, als groep met diverse belangen, en soms nog met een niet gemeenschappelijke visie, toch efficient de juiste beslissingen?

Korte vorm van integrale besluitvorming

Gebruik de volgende korte vorm van het beslissingsproces wanneer je zowel een spanning op wilt lossen als een specifiek voorstel voor een oplossing wil doen .

  1. Presentatie—de voorsteller vertelt haar spanning die opgelost moet worden en een mogelijk voorstel om dat te doen. Alleen verklarende vragen zijn toegestaan om het voorstel helder te krijgen. Discussies en reacties worden direct gestopt door de facilitator, zelfs indien verhuld als vraag.
  2. Reactieronde—de facilitator vraagt elk persoon beurtelings om en snelle buikreactie op het voorstel (bijvoorbeeld "super!", "zuigt!", "moet rekening houden met X"). Discussies en reacties van elke andere soort worden meedogenloos afgekapt door de facilitator.
  3. Wijziging en verheldering—na het luisteren krijgt de voorsteller, gebaseerd op de reacties, een kans om elk aspect waarvan hij of zij voelt dat verheldering nodig is te verhelderen of om kleine wijzigingen in het voorstel aan te brengen (zelfs als er heldere tekortkomingen aangeduid zijn, zijn er geen grote wijzigingen nodig en dienen pogingen tot grote wijzigingen onderdrukt te worden in dit stadium).
  4. Instemmingsronde—de facilitator vraagt elke persoon beurtelings of hij of zij enige bezwaren kent die geïntegreerd moeten worden in het voorstel voordat een beslissing genomen kan worden. Een "bezwaar" is een reden die aangeeft waarom het voorgestelde beleid of de beslissing buiten de voornaamste grenzen van de tolerantie van het systeem valt, ongeacht het aspect. Bezwaren worden geuit zonder discussie of vragen. De facilitator noteert alle bezwaren op het bord en kapt elke discussie meedogenloos af. Nadat deze ronde over is, is de beslissing geacht te zijn genomen zodra geen andere bezwaren aan de oppervlakte gekomen zijn.
  5. Integratie—als er wel bezwaren opkomen dan start de facilitator een groepsdiscussie over het bezwaar met als doel om snel een weg te vinden de kernwaarheid van het bezwaar te integreren in een gewijzigd voorstel dat zowel het bezwaar als de originele spanning adresseert. Zodra praktisch uit de facilitator of een ander lid de gewijzigde versie van het voorstel en gaat het proces terug naar de instemmingsronde.

Lange vorm van integrale besluitvorming

Gebruik het lange formaat indien iemand een of meerdere spanningen voelt en geen specifiek voorstel kan aanbieden.

  1. Vorm een beeld—de facilitator en/of de voorsteller verhelderen de kernkwestie die geadresseerd moet worden.
  2. Verken zienswijzen—de facilitator vraagt elke deelnemer om spanningen en informatie rondom de kwestie en brengt ze—letterlijk—in kaart (een mind map werkt hier prima). De facilitator zoekt vervolgens snel instemming over een gedeeld en helder beeld van de groep over de te adresseren spanningen.
  3. Genereer voorstellen—de facilitator start een proces dat een voorstel of verzameling van voorstellen die een of meer van de spanningen op de mind map adresseert. De facilitator kan hiervoor elke zinnige methode gebruiken. Gebruikelijke technieken zoals dialoog, brainstorming en ieder zijn zegje—zonder discussie—waarbij hij of zij zou voorstellen terwijl alles op het bord genoteerd wordt zijn bijzonder doeltreffend. Zodra er een of meerdere concrete voorstellen zijn schakelt de facilitator om naar het korte formaat zoals eerder beschreven.

Dit proces help ook om snel de grenzen van het systeem als geheel aan het licht te brengen, alsook de bijbehorende toleranties.

Daarom:

Voer een integraal beslissingsproces in op basis van gegronde bezwaren en instemming.

* * *

Een gemeenschappelijke visie en een gemeenschappelijke bedoeling versnelt dit proces. Benoem een medogenloos liefdevolle facilitator die het proces leidt en gewaardeerd wordt om zijn of haar noodzakelijke meedogenloosheid.

* * *

Pattern Source: Holacracy, Cutter Consortium.

Gerelateerd aan het duimenprotocol