Idioom

From AardRock Wiki
Jump to: navigation, search

Denk voor namen van patronen meer in de richting van idioom; volgens de Grote Van Dale:

bijzonder, karakterestieke woorden en uitdrukkingen van een taal, het taaleigen

Het gaat daarbij bij dit begrip om een aantal woorden die een karakteristieke, vaste eenheid vormen waarbij de woorden samen meer of iets anders betekenen dan de losse woorden.

Wie een vurig verlangen heeft, heeft in letterlijke zin bepaald geen brand, maar als idioom wordt er een sterke, bijna obsessieve drang mee bedoeld die iemand voortdrijft. Het is zijn of haar lust (wat je het liefst doet) en leven (wat je het belangrijkst vindt).

Hier komt ook het woord 'zin' weer boven drijven: zijn zinnen zetten op iets: iets persé willen. Wie zijn zinnen zet op iets heeft gezet zal alles doen om dat te bereiken en is niet op andere gedachten te brengen. 'Zinnen' betekent hier 'aandacht', 'belangstelling'.

Het boek is in de Aloha-context het zin-tuig.

In het algemeen dagelijkse spraakgebruik noemt met idiomatische uitdrukkingen ook wel spreekwoorden. Maar idioom is veel meer dan dat. Van Dale hanteert als criterium voor spreekwoord dat het moet gaan om hele zinnen in de tegenwoordige tijd die een (volks)wijsheid uitdrukken, met een vaste vorm en van een onbekende auteur; bijvoorbeeld beter één vogel in de hand dan tien in de lucht.

Kenmerkend voor idioom is dat het woorden bevat die één geheel zijn geworden met de rest van de uitdrukking en hun gewone betekenis geheel of gedeeltelijk hebben verloren.

Iets dat naar de knoppen is, is kapot en kennis van de betekenis(sen) van het zelfstandig naamwoord knop helpt dus niet bij het begrijpen van de betekenis van de uitdrukking.

Sommige uitdrukkingen bevatten zelfs een woord dat geen gewone betekenis heeft. Iets dat naar zijn malklemoer of naar de barbiesjes is, is ook kapot en de woorden mallemoer en barbiesjes komen buiten deze uitdrukkingen niet voor.

Idioom is een uitstekend middel om de communicatie soepel en efficient te laten verlopen. Door de vaste vorm en het beeldende karakter begrijpen taalgebruikers elkaar doorgaans moeiteloos. Het is niet voor niets dat het NOS-journaal in haar drang om om duidelijke taal te spreken, zich veelvuldig van idioom bedient.

Idioom verlevendigt bovendien het taalgebruik. Als iets een enorme en onverwachte tegenvaller is, is de uitdrukking een koude douche niet alleen sprekender, maar ook veel krachtiger en kleurrijker.

Alexander's patronen en patroontaal resoneren sterk met deze beschrijving van idioom. De patroontaal weeft alle patronen (idiomen) tot een uitermate krachtig, kleurrijk, sprekend, probleemoplossend en resultaatgericht geheel.

Het vaste formaat van een patroon—situatie of context, probleem, krachten, oplossing en resulterende nieuwe situatie—geeft een herkenbaar organisatiepatroon en voorziet daarmee in de behoefte voor orde en structuur. Bovendien geeft het vaste formaat een herkenbare vergelijkbaarheid onder de delen van het geheel, de patroontaal. Er is behoefte aan de consistentie van een taal of idioom in een synthese die als intentie harmonie wil communiceren.

Doordat patronen naar elkaar verwijzen en elkaar helpen onstaat een netwerk, een taal, waarmee oplossingen gegenereerd kunnen worden die leiden tot een geheel, een eenheid. Elk patroon brengt de krachten die in een bepaalde situatie op elkaar in werken zoveel mogelijk met elkaar in balans en verskterkt daarmee de eenheid en harmonie van het geheel.

Elk patroon lost sub-problemen met een gecomprimeerd lokaal conflict op door interne conflicten te verzachten of weg te nemen, en draagt daarmee bij aan de oplossing van het grotere probleem.

Het oplossen van componenten kan leiden tot een totale systeemoplossing.

Wat relevante vrij vertaalde quotes uit The Unuversal Traveller:

  • Het heeft zin om grenzen te stellen aan elke intentie. (TUT-112#2) Vandaar Martien's initiële piketpaaltje van zijn vurig verlangen. Waar het piketpaaltje staat is bespreekbaar. Of er een piketpaaltje moet zijn niet.
  • Een succesvolle probleemoplossing is afhankelijk van de relaties van vele subproblemen. (TUT-112#8) Precies datgene waar Alexander's patroontaal een standaardformaat voor biedt.
  • De oplossing voor het ene probleem opent vaak de mogelijkheid voor nieuwe problemen die de kop opsteken. (TUT-112#10)
  • Sommige problemen zijn zodanig verbonden met andere problemen dat je ziet niet los van elkaar kan zien. (TUT-112#19)
  • Een goed bijgehouden journaal van een proces voorziet in een automatisch product. (TUT-112#20) Bij ons is dat het deel met de succesformules.

Vurig Verlangen

  • Het is makkelijker om een doel te bereiken wanneer je het pad van je tussenresultaten helder is. (TUT-112#11)
  • Heldere beoordeling vereist heldere standaarden. (TUT-112#13)
  • Met sommige zaken kun je gewoon niet afhandelen wanneer ze buiten hun context gehaald zijn. (TUT-113#8)
  • Goede boekhouding verlengd de waardering van ervaring. (TUT-113#17)