Aardbron/merkklik

From AardRock Wiki
Jump to: navigation, search

Namen

 • chaorde
 • wat is er aan de orde
 • alles in orde
 • radikale orde


 • tijd voor een nieuw wereldbeeld
 • nieuwe wereldbeeld vorm te geven
 • vormgevers van een nieuw wereldbeeld
 • ontvouwers en ontwikkelaars van de aanstaande orde
 • antenne zijn van baanbrekende inzichten
 • fitness
 • veilige omgeving voor dialoog en debat
 • van, voor en door de samenleving, organisaties en instituten
 • met baanbrekende concepten en methoden
 • praktijkgemeenschap (community of practice)
 • experimenten op het gebied van leiderschap, organisatie-ontwerp
 • eigen ontwikkeling als basis—building the plane while flying it

Doelgroepen

 • Co-creators / Baanbrekende denkers—Ondernemers, overheden, visionairs en leiders in gevarieerde samenstellingen die oplossingen zoeken voor problemen die een integrale benadering vragen op gebieden van bijvoorbeeld de herstructurering van het onderwijs, de gezondheidszorg, inzicht in sociale cohesie vraagstukken, overheidsvraagstukken, etc.
 • —Consultants, trainers en communicatie deskundigen welke nieuwe integrale perspectieven practices en tools willen creëren en overdragen aan hun organisaties.
 • Practicioners / Bouwers aan competentie en capaciteit—Practicioners bij overheid, bedrijfsleven en organisaties die leidende integrale inzichten willen verkennen en toepassen voor hun omgeving.
 • Co-creators van en werkend met de inhoud, vertaling, ervaring en beoefening van het gedachtengoed in hun vakgebied samen, maar niet exclusief, de auteurs en leiders van integraal denken en hun relevante netwerken
 • Sponsoren / Investeringsgericht—Alle instituten en instanties die financieel of anderszins willen bijdragen..
 • Ambassadeurs / Opinievormers—Individuen en organisaties die het gedachtengoed wensen uit te dragen en percepties en opinie wensen te voeden.

Kernvragen per doelgroep

 • Hoe ontmoeten de deelnemers/belanghebbenden elkaar?
 • Wat delen ze met elkaar?
 • Welke relaties hebben zij? Hierop doorgaan.
  • Wat voor leiderschap zien wij? Motiverend, inspirerend, waakhond functie voor de edge (toetsend), etc. verbindingen, hoe manifesteert zich dat, Verder uitputten.
  • Op welke momenten en in welke vorm wil je dat dan doen?
  • Hoe zien de teams er dan uit?
 • Hoe willen wij deze relaties vorm geven?
 • Hoe verhouden zij zich tot elkaar en welke verantwoordelijkheden en rechten hebben zij?
  • Dan kijken naar wat dat betekent voor hoe we ons echt organiseren. dan liggen de antwoorden er al.
  • Hoe vertaald zich dat dan in een formele relatie/vorm, m.a.w. hoe gaan wij al het voorgaande codificeren? bijv. **Code of conduct, juridische vorm, type is afhankelijk van je doelstelling, principes, mensen, statements conept, etc.
 • Hoe willen wij ons organiseren? Wij willen geen hierarchische beheer en controle


Activiteiten

 • Antenne zijn voor baanbrekende inzichten—community of interest
  • Voordurend scannen van baanbrekende inzichten die tot integrale visie leiden in maatschappij en organisatie
  • Verbinding leggen met denkers en doeners in dit veld
 • Zichtbaar maken van aanstaande orde in het veld
  • Inzichten naar buiten brengen en vertalen naar toepassing voor de Nederlandse samenleving, bedrijfsleven en overheid
  • Een katalysator zijn voor verandering
 • Verbinding creëren
  • Inzichten vertalen en betekenis geven voor aandachtsgebieden
  • Partijen uitnodigen om deel te nemen en bij te dragen hieraan
 • Ervaren, Leren en Ontwikkelen
  • Delen en verinnerlijken van de ervaringen waardoor mensen samen leren en ontwikkelen
 • Experimenteren en Toepassen—community of practice: baanbrekende inzichten en toepassing ervan in de praktijk worden gedeeld en verder ontwikkeld
  • Beschikbaar maken van instrumenten, methoden en technieken voor brede toepassing
  • Experimenteren met nieuwe vormen van ontwikkeling

Chaorganisatie

 • Kerndoelstelling: een heldere, gezamenlijke verklaring van datgene waar de gemeenschap zich mee vereenzelvigt en verbindt als zijnde achtenswaardig in haar streven. Vele kleinen gemeenschappen verenigd in één.
 • Kernprincipes: heldere gezamenlijke verklaringen hoe Deelnemers zich gedragen in het streven naar vervulling van de Kerndoelstelling. Het zich verplichten aan de juiste omgang in relaties.
 • Deelnemers: de leden van de gemeenschap die nodig zijn voor een effectieve opstart en voortgang – alle relevante en betrokken partijen. Vele kleine gemeenschappen deelnemend als één
 • Organisatieconcept: rechtvaardig en effectief in het nastreven van de Kerndoelstelling in overeenstemming met de Kernprincipes. Beelden van de organisatie – patronen en schaalgrootte van verbinding.
 • Handvest: Codificeren van het organisatieconcept, specifiek maken van rechten, verplichtingen en relaties van Deelnemers die aan de organisatie een juridische entiteit geven. Adaptieve, bindende overeenkomsten.
 • Uitoefening: Activiteiten, producten en diensten die worden uitgeoefend door de Deelnemers om waarde te creëren in het nastreven van de Kerndoelstelling van de organisatie. Leven, werk en service